Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak provozovatel webu – Nejlepší realitní služby s.r.o., se sídlem Kluky 148, Kluky u Čáslavi, PSČ 285 45, IČ: 07814828
DIČ: CZ07814282, používá a chrání veškeré informace, které jsou předávány používáním této webové stránky (vision3d.cz). Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu (tel.) a údaji o poštovní adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže.

Správcem údajů je Vaši makléři s.r.o., se sídlem Kluky 148, Kluky u Čáslavi, PSČ 285 45, IČ: 07814828, DIČ: CZ07814282.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

1. CO SHROMAŽĎUJEME
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
a) Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.vision3d.cz
b) Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této komunikaci.
c) Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.
d) Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím webových stránek.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

a) jméno a příjmení
b) adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa (ulice, ČP, město, PSČ)
c) emailová adresa
d) telefonní číslo
e) způsob úhrady, bankovní spojení
f) další informace týkající se Vaší identifikace
g) informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci, komunikaci s kupujícím, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. V případě, že kupující nakupuje zboží na firmu, potřebujeme znát i její IČ, DIČ a adresu sídla firmy.

Veškeré údaje o všech objednávkách, reklamacích, vratkách a další činnosti kupujícího na webových stránkách našeho internetového obchodu jsou rovněž důvěrné a podléhají stejným bezpečnostním opatřením jako při práci s osobními údaji kupujícího.

2. K ČEMU POUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE
a) Ke zajištění plnění smlouvy (zpracování a expedice objednávky, případné řešení práva z vadného plnění – reklamace, odstoupení od kupní smlouvy) uchováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonní kontakt, e-mail a platební údaje.
b) Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat.
c) Zasílání podnětů, rad, výhodných nabídek a zajímavých informací týkajících se již dříve nakoupeného zboží nebo zboží podobného charakteru. Od odebírání těchto nabídek se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený na konci těchto e-mailů nebo zasláním této informace na email info@vision3d.cz
d) Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu a uživatelské spokojenosti.

3. JAK DLOUHO DATA UCHOVÁVÁME
Vaše osobní údaje ukládáme po dobu nutnou k plnění smlouvy (zpracování a odeslání objednávky) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží kupujícím).

Kupující také bere na vědomí, že dle §47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) máme povinnost uchovávat faktury po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost související s fakturou. Pro všechny objednávky uskutečněné v letošním roce 2019 ukládáme faktury do konce roku 2022.

Dále dle §31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) máme povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Tedy pro veškeré objednávky uskutečněné v letošním roce 2019 jsme povinni uschovat faktury do konce roku 2024.

Rovněž máme povinnost dle §35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Pro objednávky uskutečněné v roce 2019 toto období trvá do konce roku 2029.

Na daňovém dokladu (faktuře) je uvedeno jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a email.

4. BEZPEČNOST
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech s omezeným přístupem.

5. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovateli hostingu, údržby a správy sítě. Společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů máme uzavřenu odpovídající smlouvu a dohodu o mlčenlivosti. Veškeré dodavatele těchto služeb pečlivě vybíráme a vždy předáváme pouze nezbytné minimum osobních údajů, které je nutné k jejich zpracování. Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Používáním našeho internetového obchodu a předáním osobních informací prostřednictvím formulářů na webových stránkách vision3d.cz, telefonicky nebo e-mailem souhlasíte s jejich zpracováním v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

a) právu přístupu ke svým osobním údajům
b) právu na opravu osobních údajů
c) právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
d) právu na omezení zpracování svých osobních údajů
e) právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
f) právu na přenositelnost údajů
g) právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
h) právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@vision3d.cz nebo písemně na adrese Vaši makléři s.r.o., se sídlem Kluky 148, Kluky u Čáslavi, PSČ 285 45. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.